Hrvatski > Kolegiji > Prva godina

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Drugi rok iz kolegija Zdravstveno osiguranje održat će se 25. odn. 27. rujna 2017. Studenti zainteresirani za izlazak na ovaj rok se trebaju najaviti nekom od voditelja studija.

Nastava se održava u predavaonici A201, PMF-Matematički odsjek, Bijenička c. 30, a ispiti u susjednoj predavaonici 201.
Raspored predavanja i ispita za 2017. godinu je objavljen. Studenti koji izlaze na treći ispitni rok trebaju se najaviti nastavniku predmeta e-mailom tjedan dana unaprijed.
Upis ocjena za kolegije Zdravstveno,Životno i Neživotno osiguranje je moguć po dogovoru s jednim od voditelja studija (Z.Vondraček i B.Basrak).


Prva godina

Vjerojatnost i matematička statistika
Financijska matematika
 • Opisna analiza podataka
 • Slučajne varijable
 • Funkcije izvodnice
 • Zajednička razdioba slučajnih varijabli
 • Centralni granični teorem i primjena
 • Uzorkovanje i statističko zaključivanje
 • Točkovno procjenjivanje
 • Pouzdani intervali
 • Testiranje statističkih hipoteza
 • Korelacijska i regresijska analiza
 • Analiza varijance
 • Uvjetno očekivanje
 • Kamatni račun
 • Osnovne funkcije složenih kamata
 • Diskontrani tok novca
 • Uvod u vrste ulaganja i tržište vrijednosnica
 • Jednostavni stohastički kamatni modeli
Stohastičko modeliranje
Ekonomija
 • Struktura modela i principi aktuarskog modeliranja
 • Stohastički procesi: definicija i klasifikacija
 • Markovljevi lanci
 • Markovljevi procesi skokova
 • Analiza vremenskih nizova
 • Brownovo gibanje i difuzije
 • Monte Carlo simulacija stohastičkih procesa
 • Proces aktuarskog modeliranja
 • Ponuda i potražnja, te ravnoteža cijene
 • Elastičnost ponude i potražnje
 • Teorija korisnosti i izbor potrošača
 • Nacionalna privreda
 • Financije javnog sektora
 • Keynesov model
 • Monetarna politika
 • Makroekonomska politika vlade
Modeli doživljenja
Aktuarska matematika I
 • Modeli doživljenja i tablice smrtnosti
 • Procjena distribucije trajanja života
 • Markovljev proces s dva stanja
 • Markovljev proces s više stanja
 • Binomni i Poissonov model
 • Izglađivanje i statistički testovi
 • Metode izglađivanja
 • Izloženost riziku
 • Heterogenost unutar populacije. Selekcija
 • Izračunavanje vrijednosti osiguranja i renti
 • Premije i pričuve
 • Funkcije dva života
 • Upotreba funkcija koje uključuju selekciju
 • Ugovori s promjenjivom naknadom, ugovori za slučaj nesposobnosti za rad i dugoročne njege
 • Troškovi i udjeli u dobiti ugovora o osiguranju života
 • Bruto premije i pričuve za ugovore s fiksnom i promjenjivom naknadom
 • Tehnika diskontiranih nadolazećih troškova
 • Tehnika udjela u imovini u kontekstu ugovora o životnom osiguranju
 • Promjene u ugovorima
 • Troškovi garancija pod ugovorima životnog osiguranja
 • Smrtnost; selekcija i standardizacija
 • Proces populacijske projekcije i njegove glavne odrednice
 • Vrednovanje naknada po ugovorima za slučaj nesposobnosti za rad
Aktuarska matematika II
 
 • Osnovni pojmovi teorije odlučivanja
 • Bayesovska statistika
 • Distribucije šteta
 • Modeli rizika
 • Teorija nesolventnosti
 • Teorija povjerenja
 • Sustav bonusa
 • Analiza trokuta razvoja
 • Generalizirani linearni modeli